Yhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Hotilan Mylly ry ja sen kotipaikka on Hartola.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Hotilan kotiseutukulttuuria ja -matkailua.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kunnostaa ja entisöi Hotilan myllyä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisi sekä huvi- ja kulttuuritilaisuuksia hankittuaan asianomaiset luvat.
 3. Jäsenet
  Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 4. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on 20€/vuosi ja kerran maksettava liittymismaksu 5€.
 5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katosovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottamalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 2. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastoinhoitaja, kukin yksin.
 3. Tilikausi
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 4. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa. Yhdistyksen kokouksilla on jokaisella jäsenellä yksi ääni. yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 5. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
 6. Vuosikokous
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asia:
 7. kokouksen avaus
 8. valitaan kokoukseen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 9. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 10. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 11. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 12. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 13. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 14. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 15. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
 16. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.